Probondo Injuries and fake tattoo
Probondo injuries
Bruises
Bruises
Probondo whipping
Bald cap
Bald cap and brows blocking
Bald cap and make up
Probondo scar
Prosthetic zombie
Prsothetic zombie
Prosthetic zombie
Prosthetic zombie
Probondos injuries
Prosthetic injuries
Corpse hands
Tattoo Cover
Prosthetic nose
Bald cap and brows blocking
Play Slideshow